Epidemiološki model COVID-19 za Slovenijo

Janez Žibert, Miha Fošnarič, UL ZF in FRI

2021-11-05

Uvod

Matematične epidemiološke modele delimo na fenomenološke, oddelčne in agentne (Chowell et al. 2016; Keeling and Rohani 2007; Vynnycky and White 2010). Fenomenološki modeli so statistični, temeljijo predvsem na epidemioloških podatkih, ki jih pogosto z regresijsko analizo prilagajamo eksponentni rasti in so kvečjemu primerni za modeliranje zgodnje faze epidemije (Chowell et al. 2016). Drugi dve skupini modelov pa izkoriščata tudi razumevanje epidemiološke dinamike. V oddelčnih modelih je populacija razdeljena v različne skupine oziroma oddelke. Na primer, v modelih tipa SIR so ti razredi trije in jih sestavljajo skupine, ki so: skupina dovzetnih za okužbo (ang. Susceptible), skupina kužnih (ang. Infectious) in skupina ozdravljenih (ang. Recovered), (Keeling and Rohani 2007). Za razliko od oddelčnih modelov, ki pogosto predvidevajo homogeno širjenje epidemije po neki populaciji, pa z agentnimi modeli modeliramo posameznika oz. manjše skupine posameznikov v epidemiji in njihove interakcije med njimi (Kang, Liu, and Fu 2017; Enright and Kao 2018).

Za modeliranje epidemije v Sloveniji smo razvili oddelčni epidemiološki model, ki bo predstavljen v nadaljevanju.

Model

Osnovni epidemiološki model

Za razvoj osnovnega epidemiološkega modela smo uporabili oddelčni model tipa SEIR (Keeling and Rohani 2007), ki smo ga razširili s številnimi oddelki in povezavami. Prikazan je na sliki 1. Model je zelo podoben modelu, predstavljenem v (Matrajt et al. 2020).

*Slika 1: Osnovni oddelčni epidemiološki model tipa SEIR za modeliranje epidemije v Sloveniji.*

Slika 1: Osnovni oddelčni epidemiološki model tipa SEIR za modeliranje epidemije v Sloveniji.

Model omogoča obravnavo različnih potekov bolezni COVID-19 po principu SEIR, kar pomeni, da predpostavljamo naslednji proces prebolevanja bolezni: dovzetni za bolezen (\(S\)) se okuži in preide v stanje inkubacije (\(E\)), po določen času postane kužen (preide v stanje \(I\)) in začne prebolevati bolezen na različne načine. Lahko jo preboleva zmerno (je v stanju \(Z\)), kar pomeni, da ne potrebuje bolnišnične obravnave in potem ozdravi (preide v stanje \(R\)). V modelu je to pot \(S\rightarrow E\rightarrow I\rightarrow Z\rightarrow R\). Če potrebuje bolnišnično zdravljenje, preide v stanje \(H\). Tu bodisi ostane do končne ozdravitve (preide v stanje \(R\)), v modelu je to pot \(S\rightarrow E\rightarrow I\rightarrow H\rightarrow R\), ali pa potrebuje zdravljenje v intenzivni terapiji (preide v stanje \(C\)). Na intenzivni terapiji bodisi ozdravi (preide v stanje \(R\)), to je pot \(S\rightarrow E\rightarrow I\rightarrow H\rightarrow C\rightarrow R\), ali pa umre (preide v stanje \(D\)), to je pot \(S\rightarrow E\rightarrow I\rightarrow H\rightarrow C\rightarrow D\). Model vključuje tudi prebolevanja bolezni izven bolnišnice (stanje \(A\)), a le za tiste primere, ki se zaključijo s smrtjo (stanje D). V modelu je to pot \(S\rightarrow E\rightarrow I\rightarrow A\rightarrow D\). Ta je bila zlasti pomembna v Sloveniji v drugem valu, ko smo imeli nekaj smrti v domovih starejših občanov, pri katerih zdravljenja v bolnišnicah ni bilo. V naslednjih valovih epidemije je bil takšen potek bolezni zelo malo verjeten. Z modelom lahko obravnavamo tudi asimptomatske poteke bolezni, torej takšne, kjer bolezen ni bila zaznana in se končajo z ozdravitvijo. V tem primeru vodimo asimptomatske poteke bolezni v modelu po poti \(S\rightarrow E\rightarrow I\rightarrow Z\rightarrow R\).

Modelu smo dodali še en sklop oddelkov, ki obravnava cepljeni del populacije. Kot je razvidno iz slike 1, gre za identičen del modela, kot za necepljene, le ključni parametri modela se razlikujejo in sicer so postavljeni tako, da se upošteva manjše verjetnosti okužbe cepljenih, težjega poteka bolezni ter smrti. Tu je potrebno dodati, da se skupina dovzetnih (\(S\)) razdeli na dve podskupini (\(Sn\)) in (\(Sv\)). Skupina \(Sn\) predstavlja dovzetne, ki niso bili cepljeni. Skupina \(Sv\) pa dovzetne, ki so cepljeni. Delitev skupine dovzetnih na \(Sn\) in \(Sv\) definira parameter \(u\), ki predstavlja delež cepljenih v določenem trenutku.

V tabeli 1 so prikazani vsi parametri modela.

Tabela 1: Parametri osnovnega epidemiološkega modela.
Parameter Pomen Osnovna vrednost
\(u(t)\) delež cepljenja populacije Izračunan iz dnevnih podatkov o cepljenju po starostnih skupinah. Upoštevan je delež polno cepljenih.
\(\lambda(t)\) stopnja kuženja Izračunana iz reprodukcijskega števila in matrik mešanja (glej razširjeni model).
\(1/a\) povprečni čas inkubacije 5 dni
\(1/\gamma\) povprečni čas kužnosti 3 dni
\(1/\gamma_Z\) povprečni čas trajanja blažjega poteka bolezni 12 dni
\(1/\gamma_H\) povprečni čas trajanja bolezni v bolnišnici 12 dni
\(1/\gamma_A\) povprečni čas trajanja bolezni do smrti, ki niso bili hospitalizirani 14 dni
\(1/\gamma_C\) povprečni čas trajanja belezni na intenzivni terapiji 14 dni
\(1/\gamma_{CD}\) povprečni čas trajanja bolezni v bolnišnici do smrti 14 dni
\(p_Z(t)=1-p_H(t)-p_A(t)\) delež zdravljenih brez bolnišnice (vključuje tudi asimptomatske) izračunan iz deležev \(p_H(t)\) in \(p_A(t)\)
\(p_H(t)\) delež bolnišničnega zdravljenja dnevno ocenjeni deleži med krivuljo aktivno okuženih primerov in krivuljo bolnišničnih obravnav
\(p_C(t)\) delež zdravljenih na intenzivni negi od vseh sprejetih v bolnišnico dnevno ocenjeni deleži med krivuljo bolnišničnih obravnav in obravnav na intenzivnih oddelkih
\(p_A(t)\) delež umrlih brez bolnišničnega zdravljenja (2. val) dnevno ocenjeni deleži, sedaj postavljeni na 0.0, v drugem valu > 0.0
\(p_E(t)\) delež ozdravljenih po intenzivni terapiji dnevno ocenjeni deleži med krivuljo aktivno okuženih, bolnišničnih obravnav in smrti
\(1/wf_R\) povprečni čas za možnost novo okužbe po preboleli bolezni 730 (50% vračanje med dovzetne po 1 letu)
\(\lambda_V(t) = \frac{1}{f_{IV}}\cdot\lambda(t)\) stopnja kužnja cepljenih določena kot stopnja kuženja necepljenih zmanjšana za faktor \(f_{IV}\) \(f_{IV} = 5\)
\(p_{ZV}(t)=1-p_{HV}(t)-p_{AV}(t)\) delež zdravljenih cepljenih brez bolnišnice (tudi asimptomatski) izračunan iz deležev \(p_{HV}(t)\) in \(p_{AV}(t)\)
\(p_{HV}(t) = \frac{1}{f_{HV}}\cdot p_H(t)\) delež bolnišničnega zdravljenja cepljenih, izračunan kot delež bolnišničnega zdravljenja necepljenih zmanjšan za faktor \(f_{HV}\) \(f_{HV} = 10\)
\(p_{AV}(t) = \frac{1}{f_{DV}}\cdot p_A(t)\) delež umrlih cepljenih brez bolnišničnega zdravljenja, izračunan kot delež umrlih necepljenih brez bolnišničnega zdravljenja zmanjšan za faktor \(f_{DV}\) 0.0
\(1-p_{EV} = \frac{1}{f_{DV}}\cdot (1-p_E(t))\) delež umrlih cepljenih po intenzivni terapiji, izračunan kot delež umrlih necepljenih na intenzivni terapiji zmanjšan za faktor \(f_{DV}\) \(f_{DV} = 10\)
\(1/wf_V\) povprečni čas za možnost okužbe po cepljenju 730 (50% učinkovitost cepiva čez 1 leto)

S parametri modela umerimo model na trenutno stanje epidemije v populaciji. Nekatere parametre modela dnevno ocenjujemo glede na krivulje dnevno potrjeno pozitivnih, bolnišničnih obravnav, obravnav na intenzivni terapiji in dnevnega števila smrti, druge parametre ocenjujemo glede na zaznane spremembe v populaciji, ostali pa so fiksno določeni. Parametre, ki jih dnevno ocenjujemo, so stopnja kuženja \(\lambda(t)\) in delež precepljenosti \(u(t)\). Stopnjo kuženja \(\lambda(t)\) ocenjujemo glede na ocenjeno efektivno reprodukcijsko število in matriko mešanja med podskupinami razširjenjega modela in je opisana v nadaljevanju. Deleže precepljenosti \(u(t)\) ocenjujemo na podlagi podatkov o trenutnem cepljenju v različnih starostnih skupinah populacije. Dodatno dnevno ocenjujemo tudi parametre deležev \(p_H(t)\), \(p_C(t)\), \(p_A(t)\) in \(p_E(t)\). Te pridobimo z dnevnim spremljanjem razmerij med naslednjimi krivuljami: za \(p_H(t)\) med krivuljo aktivno okuženih primerov in krivuljo bolnišničnih obravnav, za \(p_C(t)\) med krivuljo bolnišničnih obravnav in obravnav na intenzivnih oddelkih in za \(p_E(t)\) med krivuljo aktivno okuženih, bolnišničnih obravnav in smrti. Delež smrti izven bolnišničnih obravnav \(p_A(t)\) je bil uporabljen v drugem valu v Sloveniji, pri ostali dinamiki pa je postavljen na vrednost < 0.001.

V primeru vseh parametrov, ki jih dnevno ocenjujemo, lahko ocenjujemo parametre za nazaj, v projekcijah za naprej pa predvidevamo trenutno ocenjene vrednosti parametrov.

Vsi ostali parametri so določeni arbitrarno oziroma iz literature. Tu je potrebno omeniti, da parametri, ki so določeni arbitrarno, lahko v celoti ne ustrezajo dejanski situaciji, vendar to bistveno ne vpliva na natančnost prileganja modela k trenutnim krivuljam, saj to lahko nadomestimo s parametri, ki jih dnevno določamo.

Opozoriti velja še na dva parametra \(1/wf_R\) in \(1/wf_V\), ki popisujeta vračanje imunih med dovzetne (ang. waning factor). Vrednost \(1/wf_R\) predstavlja čas, v katerem prebolevnik postane dovzeten za ponovno okužbo, \(1/wf_V\) pa predstavlja čas, v katerem postane cepljeni dovzeten za okužbo. Oba časa sta postavljena na daljše časovno obdobje, npr. na eno leto. Oba parametra sta v model vključena tako, da če je npr. čas vračanja med dovzetne postavljen na eno leto, to pomeni, da se v enem letu vsi posamezniki, ki so bili cepljeni ali preboleli bolezen, vrnejo med dovzetne, vendar to poteka linearno proporcionalno, kar pomeni, da se po pol leta med dovzetne vrne polovica posameznikov. Tako vključujemo v model pojemanje učinkovitosti cepiva oziroma prebolelosti na daljše časovno obdobje.

Razširjeni epidemiološki model

Osnovni epidemiološki model, ki je bil predstavljen v prejšnjem poglavju, ne zadošča za ustrezno modeliranje trenutne situacije COVID-19 v Sloveniji, ko imamo prisotne različno kužne različice virusa SARS-Cov2, ko imamo različno precepljeno populacijo po starostnih skupinah in ko imamo različna mešanja populacije po in med starostnimi skupinami ter heterogeno širjenje virusa po različnih okoljih in krajih. Zato je potrebno model ustrezno nadgraditi, da ga približamo dejanskemu širjenju epidemije.

Zato model nadgradimo tako, da osnovni epidemiološki model iz slike 1 kloniramo 5-krat, kar omogoča modeliranje 5-ih različnih skupin populacije. S tem dobimo razširjeni model, ki je prikazan na sliki 2.