Scenarij 1: ocenjeni R se ne spremeni

Loading...

Scenarij 2: ocenjeni R je za 10% nižji

Loading...

Scenarij 3: ocenjeni R je za 10% višji

Loading...

Model SEIR

Uporabljen je oddelčni model (ang. compartmental model) SEIR.

Model SEIR je kratica za model Susceptible, Exposed, Infectious in Recovered, kjer poskušamo modelirati dinamiko štirih skupin populacije, ki nastopajo v epidemiji: dovzetnih za bolezen, izpostavljenih bolezni, okuženih in ozdravljenih. Dinamika spreminjanja količin te populacije je zajeta s sistemom štirih diferencialnih enačb prvega reda, ki jih rešujemo z numeričnim postopkom.

Osnovnemu modelu dinamike širjenja bolezni je dodan tudi podmodel, kjer razdelimo okužene na skupine zmerno bolnih, hudo bolnih (tistih, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje), bolnikov na intenzivni negi (ICU) in umrlih.

Osnovni pojmi pri matematičnem modeliranju so predstavljeni na povezavi Epidemija in modeli.


Uporabljeni model SEIR


Uporabljeni model SEIR

Parametri v model:

Stopnja prenosa okužbe: R
Čas inkubacije: Tink
Čas  infektivnosti (latentna doba): Tinf
Čas ozdravitve zmerno bolnih: Toz
Čas do prihoda v bolnišnično obravnavo: TdoB
Čas bolnišnične obravnave: TB
Čas od inkubacije do smrti: TS

Čas intervencije: INTT
Stopnja prenosa virusa po intervenciji: RINT

Delež hospitaliziranih: pB
Delež smrti: pU
Delež zmerno bolnih: pZ = 1 – pB – pU


Model:

Število ljudi brez okužbe: S
Število izpostavljenih ljudi okužbi: E
Število okuženih ljudi: I
Število zmerno bolnih: M
Število zdravljenih doma: ZD
Število zdravljenih v bolnišnici: ZB
Število umrlih: U
Kumulativno število ozdravljenih: RZ
Kumulativno število ozdravljenih iz bolnice: RB
Kumulativno število umrlih: RU

 

Izračun modela:

b = R0/Tinf
g = 1/ Tinf
s = 1/Tink

 

dS/dt  = -b * S * I
dE/dt  =  b * S * I  - s * E
dI/dt   =  s * E - g* I

dM/dt = pZ * g* I – 1/Toz * M
dZD/dt = pB* g* I -  1/ TdoB * ZD
dZB/dt = 1/ TdoB * ZD  -  1/ TB * ZB
dU/dt = pU * g* I – 1/TS * U

dRZ/dt =  1/Toz * M
dRB/dt =  1/ TB * ZB
dRU/dt =  1/TS * U

 

Avtor: Janez Žibert , UL ZF in FRI, 2020

Avtor

Aplikacijo je izdelal: Janez Žibert , UL ZF in FRI, 2020

Odgovornost

Informacije, objavljene na spletni strani so pripravljene z največjo možno skrbnostjo ob uporabi razpoložljivega znanja, metodologij in tehnologij, upoštevajoč znanstvene in tehnične standarde. Kljub temu ni mogoče v celoti zagotoviti pravočasnosti, točnosti, zanesljivosti in popolnosti informacij na teh spletnih straneh.

Zato avtor ne prevzema odgovornosti za neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve sprejete na podlagi informacij objavljenih na teh spletnih straneh.